Blog Daam de Vries: Busje komt niet

logo.ensafh

Wy ha hjir yn it wykein justjes wat in pûsterke hân en it twirret noch hieltyd wat nei. Dat wie net allinnich by ús sa mar nei’t ik begrepen ha yn de hiele provinsje. In net neier te neamen beropsekstremist hie it oer in orkaan. Dat klinkt aardich en liket wol wat op hurricane en alles dat wat nei it Ingelsk útskaait hat gâns ympakt. Dat hat ekstremisme fansels útsoarte.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *