Kollum Aant Mulder: Op jins alve-en-tritichst

logo.ensafh

Op jins alve-en-tritichst Fryslân troch. Safier is it noch net, mar it giet de goede kant út. De útdrukking betsjut dat men dêr de tiid foar nimt. It ûnderstelde komôf fan dy útdrukking makket it allegearre fansels helte nijsgjirriger. It soe tsjutte op it stadige oerlizzen fan de Steaten fan Fryslân. Dat wiene de ôffurdigen fan de alve stêden en tritich gritenijen. It hâlden fan gearkomsten hold gauris gâns wat hinne en wer reizgjen yn en dus ferge it in protte tiid om besluten te nimmen. Dy útlis sprekt my wol oan, hoewol’t ik wol wit dat der in oare en faaks krektere ferklearring foar is. Stadich reizgje dus, dêr hâld ik it op. Ik tink oan hynder, hynder en wein en oan de trekskûte! Dat sille doedestiden de ferfiermiddels west ha en dat gie dus net botte hurd. Underweis hiene de minsken tiid om by te praten en om har hinne te sjen.

Lês fierder by It Nijs

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op