Kollum Aant Mulder: Glokalisearfriezen

logo.ensafh

It is moai dat we in Campus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins yn Ljouwert ha. It is moai dat dêr heechleararen wurkje dy’t neitinke oer Ljouwert, Fryslân en hoe’t it fierder moat, benammen no nei de koroanakrisis. Casper van den Berg, heechlearaar bestjoerskunde, is sa’n man. Hy hat in dúdlik eigen ferhaal oer de takomst fan Fryslân. Wa’t dat ferhaal net lêzen hat, kin it opinystik op bledside 19 yn ’e LC fan 25 maaie fine. De titel liicht der net om: ‘Glokaliseerfriezen zijn wij allemaal’. Op de earste bledside iepenet de LC mei in redaksjoneel artikel oer datselde opinystik: ‘Friesland na de crisis: “Met eigen kracht naar buiten”. De LC fynt it dus in wichtich opinystik, dat is wol dúdlik.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *