Blog Koos Tiemersma: Wa springt?

logo.ensafh

Fan it Poalse regear kin in soad sein wurde, mar net dat se gjin ynteresse foar literatuer hat. Sa is der okkerdeis in oekaze útgien dy’t derop delkomt dat de nasjonale literatuer ta is oan in opfrisbeurt. Wat dêrûnder ferstien wurdt waard net dúdlik, mar myn Poalse kollega’s ha der sawat in hertfersakking oan oerholden. Ommers, in oerheid dy’t begjint om te rieren yn hokker keunstfoarm dan ek is in oerheid dy’t je yn ’e gaten hâlde moatte. Wêrom’t jim der oant no ta neat oer heard hawwe? Omdat it nepnijs is.

Hoewol. Hoechst ‘Poalen’ mar te ferfangen troch ‘Fryslân’ en dan kloppet it wer as in bus. Dit giet dus oer de Fryske kultuernota ‘Nij Poadium’. Utbrocht en oannommen troch de Provinsje Fryslân. Wa’t dy nota trochnimt komt in yntrigearende opmerking tsjin: ‘Yn de Fryske letteren sjogge wy de ôfrûne jierren ûnfoldwaande fernijing’.

Lês fierder by Koos Tiemersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *