heidi

Obe Postma oerset (IV)

logo.ensafh
Obe Postma

Yn ‘e Foarsimmer

Op sokken dei troch ’t miedelân te rinnen
Op hege wei yn noflik beammeskaad,
En ’t blomkjend fjild myn eagen jaan te kinnen
Dat is dochs wol myn simmers swietste paad

Ik sjoch de kopkes fan de bûterblommen
Sêft triljen op ’e amme fan ’e wyn:
Fan fierrrens hear ik koweroppen kommen
En miggen gûnzje yn ’e sinneskyn.

Hoe fiel ik oan dy greiden my besibbe,
Myn earste moai as bêrn, sa trou , sa nei;
En al it lok, yn jonge tiid belibbe,
Doarm ’t by my op út stille fierte wei.

Sêft liket my myn libben fuort te driuwen,
’t ferline, no en takomst yn ien dream;
Fan ’t deiske stribjen kinn’ gjin fâlden bliuwe,
Hja wurde wei as tearkes fan in stream.

Obe Postma
út: ‘Samle fersen’, Leeuwarden, 2005
 
 
 

Im Frühsommer

An einem solchen Tag zu gehn, durch Vielfalt reifer Felder,
Wie wohl mir ist, auf hohem Weg, im Schatten kühler Bäume.
Den bunten Wiesen auch erfreut sich mein Erblicken,
Mein Holdestes, gewiß, die Spur zu meinen Sommerträumen.

Ich seh wie Wiesenblumen sich gemächlich regen,
Auf Windes Atem sie die Köpchen neigen,
Von weither, ruft mir ’s liebe Vieh entgegen.
Im Sonnenschein, schwirrt buntes Fliegenreigen.

Wie spür ich ‘s grüne Feld, dem ich einst bin entsprossen.
Schmuck meiner Kindheit, bliebst mir nah ja so unsagbar treu.
Den jungen Jahren ganzes Glück, so lange schon verflossen,
Träumt nun aus stillen Fernen mir, als wäre Vieles neu.

Mein Leben, scheint’s, ist schon dabei, mir träge zu entrinnen,
Was war, schliesst sich dem Nun, sowie, bereits der Zukunft an.
Wer möcht’ sich da des Strebens Falten nunmehr noch entsinnen,
im Strom, ein winzig Kräuseln nur, macht sich ganz leis’ davon.

Heidi (oersetting)