Marcel Plaatsman

Mystikifikaasje om it Nijedjip hinne

logo.ensafh

Yn it noarden fan ús provinsje, dêr’t de dyk it lân omklammet, en dêr’t de fearboaten ôffarre, dêr is Fryske literatuer makke, dat it moat dêr eins wol in Frysk stedsje wêze. It hjit fan it Nijedjip en ek wer net, de ynwenners sizze it wol sa (yn harren dialekt), mar op de plaknamboerden stiet hiel wat oars en it stiet der ek mar in ien taal. Ik haw it oer De Helder.

De Helder leit net yn Fryslân en ek net yn it part fan Noard-Hollân dat West-Fryslân neamd wurdt. Dêr is De Helder net âld genôch foar. Frysk waard der nea sprutsen.… Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Kanadeesk-Fryske skriuwster Alyda Faber

logo.ensafh

“Ut agresje wei kin ik gjin goede gedichten skriuwe. Ik besykje minsken te begripen, hoe komplisearre dat ek is.”

De Kanadeesk-Fryske skriuwster Alyda Faber (berne yn 1963 yn Walkerton, Kanada) wennet yn Halifax en is professor teology oan de Atlantic School of Theology. Yn 2016 kaam har dichtbondel Dust or Fire út, mei dêryn ûnder oare twa ferzjes fan it gedicht ‘Leeuwarden Train Station’. De gedichten yn de bondel gean oer de betsjutting fan leafde en famyljerelaasjes. Yn 2010 binne gedichten dy’t se skreaun hat nei oanlieding fan Fryske sprekwurden publisearre op Ensafh. Alyda wie yn augustus in wike op famyljebesite yn Ljouwert en doe ha ik dit fraachpetear mei har holden.Lês fierder

Alyda Faber, Janneke Spoelstra

It treinstasjon fan Ljouwert

logo.ensafh

Yn ensafh nûmer 4-17 (de papieren ensafh) ferskynde it lange fers It treinstasjon fan Ljouwert, fan de Kanadeeske dichteres Alyda Faber, yn in oersetting fan Janneke Spoelstra. It Ingelske orizjineel Ljouwert Trainstation komt út Faber har bondel ‘Dust or fire’.

Alyda Faber hat it gedicht foar ensafh ynsprutsen, yn it Frysk.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder