Jouke Hylkema

Wetterwille

logo.ensafh

‘Fergelike mei de stiennige kliuw fan Wadir Watir dêr’t wy niis trochhinne rieden docht dit strân suver oan as in golfparkoers!’ seit myn gids, ûndersiker Ron Wyatt laitsjend as wy nei it gleonhite opûnthâld einlings it flakke strân by de Golf fan Akaba opride. Oan ’e oare kant leit Saûdy-Arabië.

‘Dus op dit sân hawwe doedestiids miljoenen harren opmakke foar de oerstek?’
‘Ja… hoe’t Moazes twa miljoen man stjoere koe is allinnich al in wûnder.’
‘Frjemd genôch haw ik altyd tocht dat de oerstek in soarte fan mearke wie, Ron!’
‘Och Hylkema, hoe wurdt der hjoed-de-dei tsjin wûnders oansjoen? Hokker wurdearring jout men in wûnder noch, it falt jo net oan te rekkenjen, hear.’… Lês fierder

Jouke Hylkema

Fuck fiskje

logo.ensafh

Twa man sitte yn ’e overal yn ’e ûnderwâl, griene rubberlearzens sûge sawat fêst yn ’e dridze. De iene besiket mei de lange fûkesetstok in ludze om ’e koarte fandelstôk te krijen dy’t út it einekroas omheech stekt. De oare sjocht mei spanning ta.

‘Frjemd… dat der neat yn ’e earste twa siet!’ seit de taskôger.
‘Trije kear is skippersrjocht jong… ik leau der sit wat yn dizze!’

Lêstneamde krijt fet op ’e fandelstôk en skuort it ding omheech. Alwèr in lege fûke. Hy lit it ding in pear tellen treasteleas boppe it einekroas útdrippe.

‘Harrekrastes, hoe kin soks! Ik miende niiskrekt echt dat ik yn ’e lêste kobbe wat libjen seach, soe der dan gjin iel mear rinne wolle ju!?’… Lês fierder

Jouke Hylkema

Ezzemesse-aaisykjen

logo.ensafh

Tomke besiket fergees de toetsen fan syn mobyl yn te drukken. De hannen fan ’e âldman binne trochiere mei smoargens, it binne foarse hannen fan immen dy’t in libben lang by de boer wurke hat. It yl fan it jierrenlange bodzjen sit as plamuerkessentsjes oan ’e binnenkant. De fingers binne troch de jierren hinne suver opset as woarsten.

‘Wol it net?’
‘Nnn…nee..e, nnnet echt!’
‘Sil ik oars eefkes it berjocht yntoetse?’
‘Nnno… Jjawo… hear… Ttt..omke hat sok ke tsss… jokke ffingerss…’

It begruttet my ek wol wat om ’e âldfeint. Hellet er in nij mobyltsje út ’e winkel en dan docht bliken dat er net iens de funksjetoetsen yndrukke kin by it ezzemessen.… Lês fierder

Jouke Hylkema

Ophef(fe)

logo.ensafh

‘Jo tinke oan in wittenskiplike oplossing foar it mystearje, professor?’
‘Wêr tochten jo dan oan, Hylkema!?’
‘Ik haw der gjin sjoege fan… yn alle gefallen liket my in ferwizing nei it geasteryk net foar de hân lizzend!’
‘Soks tinkt my ek… nimmen leaut hjoed de dei noch yn geasten… útsein Uri Geller… Andries Knevel… Char!’
‘Haha… professor… kostlik… de hypoteze is noch altyd fan it sûne ferstân hear ik wol!’
‘Wittenskip is wittenskip… ik wol ta op in ferwizing nei de levitaasjemetoade!’
‘Levi… wa?’
‘De Levitaasjemetoade… ‘levare’ betsjut ‘opheffe’ yn it Latyn. Ik haw in proefopstelling makke yn ’e oare keamer, kom mar eefkes mei.’… Lês fierder

Jouke Hylkema

De ûntdekking fan ’e himel

logo.ensafh

In wike as wat lyn, stie it yn alle Fryske kranten: ‘Hijummer boer/stjerrekundige Roelofsz as earste Fries nei de moanne!’ Oan ’e hân fan dat nijs, hie ik in petear mei him.

‘Is it net sa dat Wubbo Ockels fiifensantich jier werom, yn 1985, ek al ris op ’e moanne stien hat?’
‘Nee Hylkema, dêr binne jo mis mei; Ockels hat nea op ’e moanne west, en twads; hy kaam út Almelo! De man hat doedestiids de romte yn west om wat biologyske, medyske en technologyske proefkes te dwaan, in bytsje om ’e ierde hinne sweve en wat omnifelje… mear net eins, hiel wat oars as wat wy op stuit ûndersykje!’… Lês fierder

Jouke Hylkema

In ûnfoechsume wierheid

logo.ensafh

‘Komt it hast de dyk oer Leenstra?’
‘Wat?’
‘It iis!’
‘Och je kinne der net folle fan sizze. Der komt soms yn ien wike tiid in meter as tsien by, soms yn ien moanne tiid net mear as in pear sintimeter!’
‘Mar wat as it pakiis de dyk fernielt?’
´Soks soe ik my hast net yntinke kinne as Makkumer en haad fan gemeentewurken Wûnseradiel. De dyk leit der al sûnt maaie 1932 en hy hat al hûnderttweintich jier foar Makkum fan libbensbelang west. Ik neam allinnich al it foardiel fan it swiete wetter, de ielfiskerij, de goede ferbining mei de Rânestêd, it strântoerisme de earste njoggentich jier, mar benammen ek de lêste tritich jier de wintersport.… Lês fierder

Jouke Hylkema

Feroaring fan etyk

logo.ensafh

Yn ’e moannen desimber en jannewaris heart men net allinnich it knallen fan foetsoekers en karbidbussen achte lêzer, mar ek it knallen fan jachtgewearen yn it fjild. Fan midden oktober oant 31 desimber mei der jage wurde op hazzen. It jeien op fazanten en einen rint noch efkes troch oant en mei 31 jannewaris.
Feike Dam is net allinnich jachtopsichter, hy is ek foarsitter fan it Fryske Jagersbûn. Dam hat in grutte útfining dien sa’t er my oer de tillefoan trochdie, in útfining dy’t neffens him wolris it jachtgewear ferdriuwe kin fan ’e jachtfjilden. It is hjoed 24 jannewaris en ik haw in petear mei de man, earne yn in houtwâl yn ’e omkriten fan Beetstersweach.… Lês fierder

Jouke Hylkema

Nei it easten

logo.ensafh

Alwer de lêste dei fan it jier hjoed. Ik sit hjir mei in man as fyftjin yn ’e ûnderwâl earne by Lauwerssyl. It is wat in stille keale wrâld hjir yn it grinsgebied tusken Fryslân en Grins. Wy waarden ûnderweis opholden troch stikeltried en minefjilden. Hjir en dêr leinen stille tsjûgen as sloppe ledepoppen te rotsjen, ja echt, jonge froulju en manlju. Ik skat sa tusken de tweintich en ’e fiif en tritich.
De wyn is east, it giet my sawat troch alle klean hinne, dochs moat ik eefkes rêste op in grinspealtsje út 1897. Oan ’e kime fan ’e swarte ierde rint in dyk mei like keale beammen.… Lês fierder

Jouke Hylkema

Lobke, de Fryske Knut

logo.ensafh

‘Poes..poes…poes…,’ ropt Jan nei Lobke wylst de projektliedster tasjocht.
‘Hiel goed Jan…besykje har no mei de linker hân fêst te krijen… ja sa… mei de rjochter hân oer har befke strike no.. ja sa…hear har ris spinnen.’

Amtner Jan N. krijt suver in kleur fan ynspanning, de kursus freget nochal wat ynset fan ’e dielnimmers.

‘Sjoch har sturt ris… hy komt omheech!’ ropt er tige optein.
‘Dat is hiel gewoan by katten hear.. fergelykje it mar mei in ereksje by mantsjeminsken!’
‘Hea..mar… it is dochs in wyfke?’
‘Makket dat wat út?’
‘O eh sorry… hoe hjit poes ek alwer trouwens?’
‘Lobke.’… Lês fierder

Jouke Hylkema

Topje

logo.ensafh

Sûnens stiet hjoed de dei boppe oan op ’e ferlanglist fan guon Friezen.
It binne dan ek faak ‘krêftige’ persoanlikheden dy’t je op in sportskoalle tsjinkomme.
Diskear in petear mei in op en top sportman.

‘Wat is dat foar in masine dêr’t jo no mei dwaande binne?’
‘Dit neame se in Wave… it is sismar autopetsje, langlaufe en treprinne tagelyk.’
‘Hea…nijsgjirrich, mar sjoen de ûngewoane ôfmjittings fan jo spieren soenen je dochs tinke dat jo mei swiere halters gûchelen en sa!’
‘Dat haw ik yn it ferline ek in soad dien, mar op in stuit fielde ik my sa opset dat ik in oare wize fan bewegen sykje moast.… Lês fierder