Jaen

Fryske froulju

logo.ensafh

of more than a certain age
hjoed bin ik the poet of jim place

sjoch ik jim rinnen, allinne, tegearre
yn ’e kloft, reade noazen yn ’e
wetterkâlde freedtemiddei
novimberloft

kleurspielde krollen, reinjassen
en útpuoljende lêsbril-, kaam-
en bûsdoektassen

hammerteannen en trou beminnen
ried ik, sunich garjen en frede bewarjen

fan dûnsles
en folksdûns en
yn ’e wyn op fytserij fersliten
heupen – ik herken se oan ’e hip –

jim nei oanbiedings sneupen
jim skeine spruten, snorhiertuten
fiel ik, jim ferbiten
winsken
groeden
jim ferwoeden

jim ha ús yn ’e ruften teard
de wurden leard… Lês fierder

Jaen

Fryske beweging

logo.ensafh

O, it is sûnder mis in goede saak
dat fûle stribjen nei better, fierder
krêftich yn ’e wyn op, mar –

tink ik, wylst ik nei amper twa oeren
op redens, mei in skythakke en in
seare rêch útteld op ’e bank lis

– it is wier, men oerdriuwt it gau.… Lês fierder