Rein de Lange

wintermoarn

logo.ensafh

as ik mei mysels praat hinget de romte fol mei wurden
en yn elts skaad sjoch ik in útdrukking fan dyn gesicht
bûten is it dampich, auto’s litte klinkers sankjes sjonge

myn hert trillet my dyn djipste lusten ta
ik rûk oan dyn shirt
it hat dyn hûd noch net ferjitten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Rein de Lange

sms

logo.ensafh

sy iepenet himel en ôfstân
loft draacht lyts har wurden
satelyt nei satelyt

toan fan ferbining
sykje ik gau it boadskip
by keunstmjittich swartljocht

ik ferskik ûngemurken
myn besette hert rjochting har
azemje in oare waarmte

fan it yntime momint
dat sy oan my tinkt; har fingers
op myn namme; sa tichtby

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Rein de Lange

thúskomst

logo.ensafh

                                                  foar Saske

it eilân slacht har doeken ôf
byt parten út de kim
tichteby leit hjir myn memmelân

de stjoerman ropt om alle hens
strunende skuorwinen meitsje
dit sicht suver huverich

ik kin har hast reitsje
mei myn hannen, hast
har teare holle tútsje

dochs in izige ûnrêst
ferwûnet it paad
blyn farwetter foarút

soe har werkenning
noch knypeagje nei my?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Rein de Lange

Wite thús

logo.ensafh

se skillet my, ik wachtsje
skril yn myn wite thús
smetteleas fonkelje de ruten
myn tún jit keal, fûgels
fleane boumateriaal byinoar

har blauwe eagen
gripe myn lea fêst
ik stjoer har hannen
kuolje myn tinzen

lit it momint ferrinne

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Rein de Lange

Soms

logo.ensafh

soms

soms lústerje ik út myn drokke libben
nei bekende fuotstappen op it hiem
ús heit komt wer de keamer yn
wy fûstkje sa as we altyd dienen

‘hoe giet it mei de bern,’ freget er
en ik sis: ‘goed, se wurde al grut’
hy knikt mei swijende blik
syn eagen stoarje nei in leechte

inkele minuten sitte we stil
neist elkoar, krekt as doe
wy ha gjin wurden nedich

‘ik moat wer fuort soan.’ en ik
begryp syn driuwfear, de dea
kin gjin momint mear sûnder him

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Rein de Lange

Wurden

logo.ensafh

ús keamer laket it ferline út
oeral karton, neat mear te plak

âld stof ûnder matrassen
ferskynt, sûnder warskôging

twirret in ballade fan ûnwissens
troch myn holle, de foto hâld

ús jit tegearre, byld fan gelok
is yn it neigean, dyn lippen sprekke
yn alle hoeken lizze hurde wurden

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder