Rein de Lange

Ofreis

logo.ensafh

leech mei kompliminten
bring ik mysels yn feiligens

sjochsto wat hjir gebeurd is?
sels ik ferlit it sinkende skip

yn besykjen omwuolle
hûd wol ik dy leafkje

mar do leist my yn ’e lijte
oan legerwâl, rotsfêst fertrouwen

skansearre yn in nachtdize
de oanboazjende ôfreis ljochtet op… Lês fierder

Rein de Lange

Sydline

logo.ensafh

fier foarby de ferwachte sinne brekt
in barren iepen, slacht de izeren wolk fjoer
knappe lâningslampen stikken boppe
it krekt ynsiedde fjild mei nij libben

se ferlieze hichte, harren loftskip warber
op de fideofilmkes dy sy jit bewarret yn
beskreaune doazen ûnder har kant fan it bêd

reaget de loft fol stof fan dit twasidich ferline
de ballon brekt iepen, twa parten fjochtsje fûl
de tredde wurdt út it each ferlern

stiet oan de sydline en lit nijberne triennen
rinne, in ûnderstream kuollet syn namme
allinnich, ropt de iensumens op yn oerfloed… Lês fierder

Rein de Lange

Betiid

logo.ensafh

it is te betiid
om my no al út de dream te draaien
en myn plakje yn it radarwurk te besetten

yn dizze kokon, fjouwer heech
efter dekadint fersliten kleden
fiert it oerwûn fakuüm feest

wyld faleriaantreksel wurket út
tusken beide earen brekt
eltse tinzekronkel iepen

mei de nacht dy’t my op reis naam
nei nimfen betsjoenend op it dûnsdek
rabjende seelju oan ’e swier

yn moarnsrûzen falt de wjerstân fuort
stjit ik it oertallige wer teplak
bleau noch efkes lizzen

ôfknapt wurch betink ik my:
it is te betiid… Lês fierder