Koosje Melis

Mobyl

logo.ensafh

He, ferdoarje, dat ha ik wer. Sit ik krekt lekker yn ’e trein, ien fan de lêste frije plakken, de sinne leech dat ik sakje ûnderút om lekker te sûzjen oant ik thús bin, pakt dy jonge neist my dy’t ik krekt ynskatte as in geskikt figuer om nêst te sitten (ik sykje altyd wat swijsum útsjende minsken, type Volkskrant- lêzers, thermoskanne-meitôgers) in stikje bôle út de tas en begjint dat mei folle omballingen op te iten. Sjoch, dêr hie ik tenminste gelyk oan, der binne nammentlik noch minsken dy’t altyd in stikje bôle foar hongerige mominten paraat hat, en ornaris binne dat minsken dêr’t fierder neat mei te rêden is.… Lês fierder