Jacobus Q. Smink

salang’t

logo.ensafh

 

salang’t

har brune fytske by my binnen stiet
kin ik de hiele wrâld oan, hoe kin
dat no, no ja, ik wit it wol mar fertel

it, oan nimmen net; lit se mar yn de
stront dy apekoppen en bearelullen
wylst leit se hjir en sliept de wrâld

en ik sjoch nei har as wie se ien en
al wûnder; se is faaks in muze mar
ik wol justjes mear, geduld is grut

ha gjin haast, mar bin in sneinsbern
lykas in skouwe kat komt se dochs
werom en alle kearen wat tichterby

nea en nea krigest my, mar ik ha har
gjinien oars dy’t dêr patint op hat, ik
wol, fiel my like sterk as bijehunich

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Jacobus Q Smink

de laatste eer

logo.ensafh

 

de karajonge fytst op ’e krykkrak, wiet grien ferve
in dûbelstange, fan de sate fan heit en mem
kofferke achterop foar wiken skjinne klean
nei de kop-hals-romp fan jan en jehanne

sy smookt sjekjes, dat is apart (foar in mem)
heit jan is in neef fan ús heit, hy is okee en âlder
kiestra syn froulju lêst er en jantsje (13) fielt har beurske
neffens him en hy wasket him sa goed, ik rûk de klok

letter rint er by syn simca wei
en falt samar op it gers
meand mei syn harre seine
earder op ’e dei

mar katten kin er oan ’e line hingje
as der in boarre tefolle is of se binne minnich
en it is gesellich as jehanne krúm praat
en paft as kúnre, wylst er syn kiestra lêst

sykje harren stien yn sondel, ik rûk de drum
twaris nocht te beroerd om nei de begraffenis te gean

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Jacobus Q. Smink

nynke en de dieven

logo.ensafh

ús heit hie gjin easken sei ús mem
mar wie nana mouskouri op de radio
dan moasten wy stil wêze fan heit

hy hie gelyk, want we bin noch gek
op har bril en har sangerige sang
dat we hingje ryklik yn you tube om

nana song yn in protte talen, net yn
it frysk, mar dat is ek wol sa’n taal, sa
soene je it gryksk net betinke kinne

lokkich ha wy nynke, dy’t we ea ris
yn brussel sjongen hearden yn it
keninklik paleis, we krigen port

yn kristallen glêzen, dy’t we pikten
mar ja, dy wiene moai gau stikken

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Jacobus Q. Smink

wat dochst sa deis

logo.ensafh

 

as bart der nachts neat,
is der oerdeis in oseaan
fan ferfeling en tiid, ja
eigen baas is wat der mei giet

mar lis dat mar ris út
oan ien dy’t te stûf foar god
arbeidet, foar it slyk
fan d’ ierde en de hege dyk

nei de nijsgjirrige nacht
earst kofje en krante, in ein
iisbeare mei de kop foardel

dan de dyk út mei fier
de holle heechop de wyk yn
en winkelje, mei fan god

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Bertold Brecht, Jacobus Q. Smink

Alles…

logo.ensafh

 

Alles feroaret. Op ‘e nij begjinne
Kinsto mei de lêste snik.
Mar wat barde, is bard. En it wetter
Datst yn ‘e wyn jittest, kinsto
Der net mear út wei skinke.

Wat barde, is bard. It wetter
Datsto yn ‘e wyn jittest, kinsto
Der net mear út wei skinke. Mar
Alles feroaret. Op ‘e nij begjinne
Kinsto mei de lêste snik.

Oersetting: Jacobus Q. Smink

Alles…

Alles wandelt sich. Neu beginnen
Kannst du mit dem letzten Atemzug.
Aber was geschehen, ist geschehen. Und das Wasser
Das du in den Wein gossest, kannst du
Nicht mehr herausschütten.

Was geschehen, ist geschehen.… Lês fierder

Bertold Brecht, Jacobus Q. Smink

Oer it lesjaan sûnder learlingen / Über das Lehren ohne Schüler

logo.ensafh

Lesjaan sûnder learlingen
Skriuwe sûnder eare
Is dreech.

It is moai, om moarns fuort te gean
Mei de farsk beskreaune siden
Nei de wachtsjende printer, oer de gûnzjende merk
Dêr’t se fleis ferkeapje en ark
Do ferkeapest sinnen.

De fuorman hat hurd riden
Hy hat net brea-iten
Elke bocht wie in risiko
Hy komt hastich troch de doar
Dy’t er ophelje woe
Is al ôfreizge.

Dêr sprekt er, nei wa’t nimmen harket:
Hy praat te lûd
Hy werhellet him
Hy fertelt leagens
Hy wurdt net ferbettere.

 

 

Über das Lehren ohne Schüler
Lehren ohne Schüler
Schreiben ohne Ruhm
Ist schwer.… Lês fierder

Jacobus Q. Smink

te keap te koop for sale

logo.ensafh

op it ljochtgriene stikelmeande boerehiem
achttjin houtbulten te lizzen

trije boekbarjes oan barrels, seis skammels
& foar nustje netsjese fytsefriiks

ruske eide & wytferve ploege yn ’e bleek
& de boer, de wjukkelskrik

yn in fealblau daf-trucksoveral
mei heakuil opbolle op ’e griene sitbank

foar mei in ferblikke oranje hoed op
fan ien of oar jeropeesk sport-fest-

spektakel, wat neat om nix wurde koe
& al feestfierd ear’t ien bear made in born

as ferdronken bollekokeallen leine
de keale neten al gear yn ’e bak oan ’e dyk

gjin keine faam noch feint der nei tale woe
it wol mar min ferkeapje nowadays

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder