Janneke Spoelstra

Ynhâld + Redaksjoneel ensafh 6 2014

logo.ensafh

Redaksjoneel

Dit sil it earste nûmer fan ensafh wêze dêr’t Piter Boersma neat oan ta dien hat, al stiet der âld en nij wurk fan him yn, is er op alle ôfbyldingen werom te finen en geane alle stikken oer him en/of syn wurk. Hy wist sels in tiidlang neat fan dit nûmer.

Lês hjir fierder (pdf)

Losse eksimplaren binne te keap by de Afûk-winkel yn Ljouwert, en te bestellen fia abonnementen@kok.nl. Foar €5,95 + € 1,95 ferstjoerkosten wurdt it nûmer dan by jo thús besoarge. … Lês fierder

Janneke Spoelstra

Redaksjoneel en Ynhâld fan ensafh nû. 4, 2014, it Rely Jorritsma-nûmer

logo.ensafh

Redaksjoneel

Sûnt 1954 skriuwt de stichting Rely Jorritsma Founs alle jierren in literêre priisfraach út mei as doel de Fryske literatuer te befoarderjen.
Sûnt 2004 wurdt nêst de gewoane priisfraach ek de Rely-Juniorpriisfraach foar jongeren fan 12 – 18 jier útskreaun.
Yn dit nûmer fan Ensafh stiet it bekroande wurk fan 2014. Sa as wenst binne ek de sjueryrapporten opnommen.
It bestjoer fan de stichting, besteande út it Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders fan de gemeente Littenseradiel, hat de útjefte finansjeel mooglik makke.

Sjoch hjir foar it folsleine berjocht (pdf)

 … Lês fierder

Janneke Spoelstra

Redaksjoneel en ynhâld ensafh 3, 2014

logo.ensafh

Redaksjoneel

Guon hiene der earder west, mei of by oaren, koartby of jierren lyn. Guon wiene der foar it earst. De foardoar siet op ’t slot, mar we koene achterom. Of wie dat krekt de foarkant? It útsicht wie dêr rom. In wytfisk sloech mei de sturt op it wetter, toarnders flitsten tusken ielstikels troch. Der wiene steapelwolken, der wiene fleantúchstreken. In hoanskrobber mei flarderige wjokken sweefde oer de greiden. Guon kamen letter, guon kamen net. Der wie sinne en der wie skaad. Der wie praat en laitsjen. Yn ’e fierte skoden boatsjes foarby. Der wie in deade beam en iten en drinken.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Ien wurd

logo.ensafh

Yn 2012 ferskynde by Utjouwerij Elikser in Fryske oersetting, fan ’e hân fan Piter van der Veen, fan ’e novelle Le silence de la mer fan ’e Frânsman Vercors (skûlnamme fan Jean Bruller (1902-1991)). Dy novelle, dy’t yllegaal ferskynde yn 1942, en de Hollânske oersettingen derfan hawwe in nijsgjirrige publikaasjeskiednis. Yn de Moanne (feb. 2013) giet Ernst Bruinsma dêr op yn. Oer de krektens fan ’e oersetting fan Van der Veen wol er it net ha. Dat moatte oaren mar dwaan, seit er. Lykwols einiget er syn besprek mei de opmerking dat er net snapt wêrom’t Piter van der Veen yn ’e oersetting keazen hat foar de titel ‘In see fan stilte’ y.s.f.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Redaksjoneel en ynhâld ensafh 6

logo.ensafh

Ynhâld ensafh nû. 6, 2013

3 Redaksjoneel

Jetze de Vries
4 FlústerjenJager

Meindert Reitsma
6 De stoarje fan in fertize oankrûpersallochtoan

Ane Bote Jukema
12 grand maître

Elske Schotanus
13 Tusken rekonstruksje en ferbylding

Sjieuwe Borger
18 Studintehûs

Anne Feddema
28 Deade do op Tibidabo

Janneke Spoelstra
31 Boartsjen is it, mar lykwols

Geart Tigchelaar
34 Hy is kommen

Baukje Zijlstra
40 Mist

Rein de Lange
49 natuerkunde

Jannie Roodhof-Pool
50 De boarstbringster, in monolooch

Joël Huitema
53 Al swalkjend op Hilbert

John Bosma
54 Flek

Edwin de Groot
55 Der wie ris in frommes mei in inketswart en deastil hert

André Looijenga
60 De ûndergong fan Pieter van Huizen

Xie Lingyun
63 it lette jier
(oersetting: Piter Boersma)

+ Register (losblêdich)

———————————————————————————————————–

Redaksjoneel

Dizze wike is der gjin ûntkommen oan.… Lês fierder

Ingrid Jonker, Janneke Spoelstra

It bern dat deasketten is troch soldaten by Nyanga

logo.ensafh

It bern is net dea
it bern rôlet de fûsten op tsjin syn mem
dy’t Afrika raast   de rook raast
fan frijheid en heide
yn ’e sloppewiken fan it omsingele hert

It bern rôlet de fûsten op tsjin syn heit
yn ’e optocht fan ’e generaasjes
dy’t Afrika raze   de rook raze
fan gerjochtichheid en bloed
yn ’e strjitten fan de wapene grutskens

It bern is net dea
noch by Langa noch by Nyanga
noch by Orlando noch by Sharpville
noch by it plysjeburo yn Philippi
dêr’t it leit mei in kûgel troch de kop

It bern is it skaad fan ’e soldaten
op wacht mei gewearen pânserweinen en kneppels
it bern is tsjintwurdich by alle gearkomsten en wetjouwings
it bern sjocht troch de finsters fan huzen en yn ’e herten
fan memmen
it bern dat inkeld boartsje woe yn ’e sinne by Nyanga is oeral
it bern dat in man wurden is giet troch hiel Afrika
it bern dat in reus wurden is giet troch de hiele wrâld

Sûnder in pas

(oersetting: Janneke Spoelstra)

*

Die kind wat dood geskiet is deur soldate by Nyanga

Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu   skreeu die geur
van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart

Die kind lig sy vuiste teen sy vader
in die optog van die generasies
wat Afrika skreeu   skreeu die geur
van geregtigheid en bloed
in die strate van sy gewapende trots

Die kind is nie dood nie
nòg by Langa nòg by Nyanga
nòg by Orlando nòg by Sharpville
nòg by die polisiestasie in Philippi
waar hy lê met ‘n koeël deur sy kop

Die kind is die skaduwee van die soldate
op wag met gewere sarasene en knuppels
die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte
van moeders
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals
die kind wat ‘n man geword het trek deur die ganse Afrika
die kind wat ‘n reus geword het reis deur die hele wêreld

Sonder ‘n pas… Lês fierder

Gareth D. Jones, Janneke Spoelstra

De hûn syn bêste freon

logo.ensafh

Iensumheid wie in begryp dat Alf net koe. Ja, hy wenne allinne, mar hy hie noait ferlet fan minsklik selskip hân of field. Der wiene oaren dêr’t er hinne koe en mei prate koe as dat nedich wie. Tûzenen oaren eins, net sa fier nei it noarden yn it stedsje Pallas. Hy hie dêr ien of twa kear west doe’t er jong wie. No ja, net echt dêre. De gedachte oan safolle minsken hie him wjerholden sadat er wachte hie oan ’e râne fan it stedsje om te praten mei de earste de bêste persoan dy’t er allinne seach. Dat wie foardat er goed leard hie om syn eigen klean te meitsjen en dêr help by nedich hie.… Lês fierder

Carol Ann Duffy

‘The Twelve Days of Christmas / De tolve dagen fan Krysttiid’ gedicht troch Carol Ann Duffy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

logo.ensafh

Fan 13 desimber ôf publisearret ensafh op Poadium de oersetting troch Janneke Spoelstra fan it gedicht The Twelve Days of Christmas fan de Britse dichteres en toanielskriuwster Carol Ann Duffy (Glasgow, 1955). It gedicht bestiet út tolve stanza’s en referearret oan in ferneamde Christmas carol mei deselde namme, sjoch hjir. Hjoed publisearje wy de earste en oan krysttiid ta elke dei in nije derby, sadat op 24 desimber it hiele gedicht yn oersetting op ensafh te lêzen is.
It gedicht jout op ́t stuit in protte opskuor yn de Ingelske media. Yn The Twelve Days of Christmas hellet de dichteres út nei de belutsenens fan de Ingelsken by de oarloch yn Afghanistan.
Lês fierder

Janneke Spoelstra

Strawberry Fields Forever (4)

logo.ensafh

[About the translation:

‘Strawberry Fields Forever’ is a story by Janneke Spoelstra from her Frisian collection of stories, In Jikse-libben (A Jiks’s life), published in 2008.
It was translated by Renée van Weringh, in collaboration with the author. Renée, who emigrated from Friesland as a child, lives in Canada.
This English version will be published in four instalments in consecutive issues of ensafh. This is the last instalment]

Strawberry Fields Forever

III

‘There’s mail for you’, Rebecca said to me in the kitchen, ‘a postcard from Mario.’
I’m in Leeuwarden now, he wrote. I travelled here from Amsterdam over the Alfus(?) Dike.… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Strawberry Fields Forever 3

logo.ensafh

[About the translation:

‘Strawberry Fields Forever’ is a story by Janneke Spoelstra from her Frisian collection of stories, In Jikse-libben (A Jiks’s life), published in 2008.
It was translated by Renée van Weringh, in collaboration with the author. Renée, who emigrated from Friesland as a child, lives in Canada.
This English version will be published in four instalments in consecutive issues of ensafh. This is the third instalment]

Strawberry Fields Forever

II

He stood in the doorway. The racket in the kitchen stopped for a moment. They all began to shout at once.
‘Where did you leave Toni?’ asked Liz, standing by a sink.… Lês fierder