Nyk de Vries

Motorman & 39 oare proazagedichten | 1

logo.ensafh

1. BELGIE

Mei in protte bravoer ferliet ik famylje en kunde om it hielendal te meitsjen yn België, tegearre mei myn leave Wendelien. Dat foel earlik sein wat ôf en fluch ferlear ús leafde al har glâns. Op it lêst kamen we telâne op in kartonfabryk dêr’t ús sjef it dúdlik foarsjoen hie op myn Wendelien. Ik wie net mear mysels dêr yn België en ûnder it skoftsjen sloech ik him bonkehurd mei in gripe op ’e rêch. Sommige kollega’s kamen letter nei my ta en seinen: ‘Dy gripe hie dêr ek hielendal net stean mocht.’

(Foarpublikaasje 1 fan 3, út de bondel dy’t útkomme sil op 26 augustus 2007 op de Dag van de Uitmarkt, yn Paradiso, Amsterdam.)Lês fierder

Nyk de Vries

Motorman & 39 oare proazagedichten | 1

logo.ensafh

1. BELGIE

Mei in protte bravoer ferliet ik famylje en kunde om it hielendal te meitsjen yn België, tegearre mei myn leave Wendelien. Dat foel earlik sein wat ôf en fluch ferlear ús leafde al har glâns. Op it lêst kamen we telâne op in kartonfabryk dêr’t ús sjef it dúdlik foarsjoen hie op myn Wendelien. Ik wie net mear mysels dêr yn België en ûnder it skoftsjen sloech ik him bonkehurd mei in gripe op ’e rêch. Sommige kollega’s kamen letter nei my ta en seinen: ‘Dy gripe hie dêr ek hielendal net stean mocht.’

(Foarpublikaasje 1 fan 3, út de bondel dy’t útkomme sil op 26 augustus 2007 op de Dag van de Uitmarkt, yn Paradiso, Amsterdam.)Lês fierder

Nyk de Vries

Motorman & 39 oare proazagedichten | 2

logo.ensafh

2. SEEMANSKERTIER

Hieltyd wer siet ik mei dy rothierren yn ‘e noas. Op it lêst besocht ik se mei in fjoeroanstekker út te baarnen, mar it mislearre. Ik krige in abses en foar’t ik it wist rûn ik om mei in grutte fettige smetlape yn ‘t gesicht. Op ‘e sneup nei wat ôflieding makke ik op in jûn in rûngong troch it seemanskertier. Yn in kafee makke ik in praatsje mei in blondine en it die bliken dat se model wie. Sy dronk mei in reidsje fan har Martini en redenearre mar troch oer de bibel. ‘Dy stiennen tafels,’ sei se, ‘dat wie eins net iens sa dom besjoen.’… Lês fierder