Syds Wiersma

Liverpool FC / The Spurs

logo.ensafh

 

Oer de beide Ingelske fuotbalclubs dy’t moarnjûn de finale fan de Champions League spylje – Liverpool en Tottenham Hotspur – hat Syds Wiersma twa gedichten skreaun. Se steane yn syn nije dichtbondel Lân sûnder Ljurk, dy’t heal juny by útjouwerij Hispel ferskynt.

 

Liverpool FC

Op Anfield jilde eigen wetten, tiid
wurdt songen heind, en omtsjoend ta de gloarje
fan ‘t lumineus momint, the lasting heat
of derbys, trophees, heroes, each its own story.

De grutten, Dalglish, Keegan, Rush en Gerrard
as runen stean’ se yn ‘t ûnthâldpaleis
fan ‘t legioen. En Shankly, Paisley hearre it
se wachtsje op Gerry, dy is ûnderweis.… Lês fierder

Syds Wiersma

Grauballeman

logo.ensafh

Oer syn ferbliuw yn Aarhus skreau Syds Wiersma it folgjende gedicht. De Grauballeman is in feanlyk út de Izertiid dat yn 1952 yn it heechfean by Grauballe yn Jutlân fûn waard. It wie hast folslein yntakt, waard konservearre en leit no útstald yn it kultuerhistoarysk museum Moesgaard by Aarhus.

Grauballeman

Foar Godsbanen feie ranzjearders
plassen fan it asfalt, maratondravers
rekke kûtspieren op oerslachperrons

Moarnsljocht is in fine kaam, fan bien
de toskjes kaardzjend oer myn skjinwaaid
ferset, wêr is ‘t bleaun, wa hat it beset?

It dzjengiswyfke yn it park? Hoeden
rint se oer in sprei fan pearse krokus,
beharket se berjochten út ‘e sompe

Wylst de toer de klok op moarmeren
platen om ‘e ielreagershalzen
fan fiskjende havenkranen hinget

Sprekt it feanlyk my ta: by offertiidpanyk
in skimerwrâld ynjage, de kiel trochsnien,
fan izer oant nukleêr de iuwen fergriemd

Tutet in turfmakkersloete him wekker,
taand en skeard yn ‘t soer fan ikebast
kinst hjoed online syn dreamtiid bestelle

Liddich leit er, as Oscar Wilde yn Dublin
op syn stien by Merrion Square, de draak
mei alles, pine ferpakt yn mime fan taal

De dea syn priis is androgyn, in pølse
mei hite moster op in slop kartontsje kwakt.… Lês fierder

Geart Tigchelaar, Elmar Kuiper, Cornelis van der Wal, Syds Wiersma

It earste ljipaai fan Denemarken

logo.ensafh

Dichters Elmar Kuiper, Cornelis van der Wal, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar holden fan 11 oant 17 maart 2019 yn Aarhus ta. Doe’t hja in besite brochten oan it Moesgaard Museum fûn Elmar Kuiper op it skeane tek it alderearste ljipaai fan Denemarken.

 

 … Lês fierder

Syds Wiersma

A child is born

logo.ensafh

Dichters Elmar Kuiper, Geart Tigchelaar, Cornelis van der Wal en Syds Wiersma sille op útnûging fan it Aarhus Litteraturcenter yn maart in wike tahâlde yn Denemarken. De Fryske dichters binne fan plan om mei fjouwer Deenske fakgenoaten te wurkjen oan in twatalige dichtbondel en sille in oantal optredens jaan yn Aarhus en Kopenhagen.

Dei 1 yn Aarhus, 12 maart 2019

Der binne fan dy dagen dan liket de tiid rekber. Jo falle fan it iene yn it oare en geandewei begjint sa’n rige mominten te fielen as in stream en fernimst dat de tiid op ’e doele rekket yn ’e dei.… Lês fierder

Itxaro Borda, Syds Wiersma

Hannah Arendt Gursen / Hannah Arendt yn Gurs

logo.ensafh

Byskrift fan oersetter Syds Wiersma: Eneko Aizpurua hat my op it spoar set fan dit gedicht fan Itxaro Borda en my holpen by de lêzing fan it Baskyske orizjineel. Fierders haw ik in soad hân oan Itxaro Borda har eigen Frânske oersetting fan it gedicht.

Klik hjir foar it gedicht (pdf)… Lês fierder

Syds Wiersma

Tableaus fan rou

logo.ensafh

Yn ensafh nûmer 6 steane net allinnich bydragen dy’t mei de Baskyske literatuer te krijen hawwe, mar der is ek romte foar oarspronklik Frysk wurk.

Syds Wiersma skreau de prachtige fjouwerdielige syklus Tableaus fan Rou. Wiersma draacht hjir it foarste diel fan dizze syklus foar en jo kinne de tekst ek online neilêze.

Klik hjir foar de foardracht, klik hjir foar de tekst yn pdf.… Lês fierder

Syds Wiersma

Donna Ynkognita

logo.ensafh

 

I

De strjitte rint leech. It feest giet fierder
yn in pakhús op ’e hoeke. Hy lûkt
my mei, as wit er hiel goed wa’t er
yn ’e hûs hellet. Elkoar krekt moete
yn in frjemd dielde taal. In smelle trep
omheech. Kroanluchters yn in útwenne
boppeseal. Unbekenden tsjin it rút
sjogge net op út reek en drank. In feest
hjir blykber faker fierd. Hy wiist my
in lege stoel by it trepsgat en rint
noch lûder bearend nei it midden ta.
Dan sjoch ik har. Se hinget mei in freondin
djip achter yn ’e romte op in bank.
Se fingertutet ferheard, trochtrape moai
yn read katoen.… Lês fierder

Syds Wiersma

Lytse apology foar de ‘nuvere’ ôfbrekking

logo.ensafh

Yn syn besprek fan myn fan ’t simmer ferskynde dichtbondel Raffelwjok – ‘Byldrike ympresjes mei foarmferlet’ (Friesch Dagblad, 15 oktober 2016) – komt Abe de Vries ta de konklúzje dat de bondel oan krêft wûn hie, as ik mear omtinken oan foarm en technyk jûn hie. No fyn ik krityk prima – elk syn smaak, elk syn oardiel -, mar as de resinsint sa’n konklúzje lûkt wylst er it wichtichste foarmelemint yn de bondel oer de holle sjocht, dan is der dochs reden om mei in replyk te kommen. Ik die dêrom in post op Facebook en ferfolgens ûntstie der in koarte, ynhâldlike diskusje tusken Abe en my.Lês fierder

Syds Wiersma

Pie Jesu

logo.ensafh

út it Requiem fan Fauré

Hoe kin it earme bern sa de rein
fan snein te middei wêze?
Drippen lûke banen oer it rút
foar it lân dat oan ’t fersûpen is.
En dit is paradyslike muzyk?
De treast dan dat
leafde komt as it tekoart
de wurge wetters iepenteart
nei in adagio
foar, foar wat.… Lês fierder

Syds Wiersma

Et lux perpetua

logo.ensafh

Op ’e kusten fan de Middelsee
stekke B., J., B. en W.
de toer út de beammen,
fingerje it hegere
gjin idee
wêr’t de himel syn kitel hat.

De loft allinnich al
is hjir sa godlik grut
dat God wurdt reed, kuilbult, jarrekolk,
molkrobot, do.

D. begrypt
dat soks as in sipel
noch it bêste antwurd is:

healwize mantra

hasto my skyl op skyl
it ljocht yn
keard.… Lês fierder