Piter Boersma

Molwrot (8)

logo.ensafh

Feuilleton

8

It waard in animearre jûn. It iten wie treflik. Se dronken oerdiedich.
‘Trije, trio,’ sei Seleina op ’n stuit.
‘Dat jout rêst,’ sei Alexander.
Seleina lake. Alexander ek. Catrinus wist even net hoe’t er it hie.
‘Kom op, Catrinus,’ sei Seleina, ‘net kel wurde.’
‘Ik bin it al,’ sei er.
‘Do kinst Seleina langer as ik,’ sei Alexander, ‘mar noch altyd net goed genôch, sa’t it liket.’
‘En no stil,’ sei Seleina, ‘ik bepaal wêr’t it oer giet. Dat is de hiele jûn al sa en dat bliuwt sa.’
‘Is it goed dat ik him útkloarkje oer syn libben yn Servië?’… Lês fierder

Nûmer 1 2013 fan Ensafh op papier is út

logo.ensafh

It earste nûmer fan 2013 fan ensafh op papier is ferskynd. Hjir ûnder stean de ynhâldsopjefte en ek it redaksjoneel. Foar it nimmen fan it abonnemint sjoch ûnder Abonnemint.

Losse nûmers binne te keap by de boekhannel en kinne ek besteld wurde, sjoch dêrfoar ek it mailadres ûnder Abonnemint.

Ynhâld

3 Redaksjoneel
Anne Feddema
4 Ferbena bonariensis
Geart Tigchelaar
5 0 ‘Sa no witte jim ek ris…’ (Besprek ferhalebondel Wat it is om bang te wêzen fan Sipke de Schiffart)
Jean Paul Sartre
9 De Muorre (oersetting: Piter Yedema)
John Bosma
25 Gleone Heilstien (tekening)
Joël Huitema
26 Ezelshart
27 Nei de dei
Rein de Lange
28 modern times
Jelma Knol
29 It ferlerne paradys fan Bartle Laverman (Besprek dichtbondel Foar elke man in eigen pake fan Bartle Laverman)
Anske Smit
32 ’n Wichtjen foar de Wraald
33 ’n Maya Noat
Geart Tigchelaar
34 ferromming
Sigrid Kingma
35 Lading mei in luchtsje (Besprek dichtbondel Mem sjoch boi fan Eppie Dam)
Ruurdtsje de Haan
43 Foarskôging
Joris Raven
44 Goudkust
Bouke Oldenhof
45 Roman fan in konstrukteur (besprek roman De Krêftproef fan Piter Boersma)
Anne Feddema
50 Fremd bin ich eingezogen
Hidde Boersma
56 Nije man
57 Unferstoarne bagaazje
Edwin de Groot
58 De jas fan in âld kaptein (besprek dichtbondel Hûnewacht fan Simon Oosting)
Kalimachos
63 Ien sei my, Hêrakleitos (oersetting André Looijenga)

Redaksjoneel

Op allerhande manieren is ensafh dit jier al úteinsetten, mei in nijjiersbuorrel yn Ljouwert, mei in dichtersjûn yn Snits, in pear digi-ôfl everingen op www.ensafh.nl,… Lês fierder

23-03-13 Sirkwy Sympoasium ‘See, see, do wide see!’

logo.ensafh


See, see, do wide see!
Sirkwy Sympoasium 23 maart 2013

 

Yn 2013 hawwe in oantal saakkundigen út it literêre fjild, krekt as yn 2011 en 2012, de opdracht oannommen om in essee te skriuwen oer in ûnderwerp út de Fryske literatuer en dat (yn koartere foarm) te presintearjen yn in lêzing.
Yn tsjinstelling ta de eardere edysjes wurde de lêzingen no op ien middei presintearre, dêrom de term ‘sympoasium’. De folsleine teksten fan de essees ferskine yn in spesjaal nûmer fan it literêr tydskrift Ensafh.

Dit jier is as tema keazen de rol en de betjutting fan de see yn Fryske folkslieten, literêre ferhalen en de moderne poëzij.… Lês fierder

Teake Oppewal

In Memoriam Tsjêbbe Hettinga: De swartlakte tilbry rydt troch

logo.ensafh

It ferstjerren fan Tsjêbbe Hettinga is in grut ferlies foar de Fryske dichtkeunst, foar Fryslân en foar Nederlân. Foar dy’t him as heit, as broer, as freon, as meispiler yn in band kend ha is it ferlies ûnwittend grutter – dêr kin ik net oer skriuwe. Tsjêbbe hâlde wurk en privee sa folle mooglik apart. It gie om syn wurk, net om syn persoan. O wee de mediaman dy’t in fraachpetear mei him ha woe en skine liet dat er syn wurk net lêzen hie! Sagau’t er ûnechtens by de media opmurk wie it ho. By syn twadde kear op Poetry yn Rotterdam hie de Ljouwerter Krante in fotograaf dêre opdracht jûn in foto fan it optreden te meitsjen.… Lês fierder

Piter Boersma

In Memoriam Tsjêbbe Hettinga (15-01-1949 – 07-03-2013)

logo.ensafh

Op tongersdei 7 maart is Tsjêbbe Hettinga ferstoarn. Hy is mar fjouwerensechstich jier wurden. Ferline simmer wie er wurch. Djip yn ’e hjerst kaam derút dat er kanker hie en no is er der al net mear. It kin hurd gean.
Mei him is in reus ûnder ’e Fryske dichters stoarn.
Ik moat Tsjêbbe foar it earst sjoen ha op in jierdeifeest fan Piter Yedema yn 1973, dy’t yn Wytmarsum wenne. Ik hie Piter krekt kennen leard. Mei Sybe Krol foarme ik doe de redaksje fan Hjir. Piter Yedema koe ik fan publikaasjes yn Trotwaer en Alternatyf, dêr’t er yn skreau ûnder de namme Witte de Vries.… Lês fierder

Nr. 7 (jiergong 2012) Ensafh op papier is út

logo.ensafh

It sande nûmer fan 2012 fan ensafh yn print is ferskynd. Hjir ûnder stean de ynhâldsopjefte en ek it redaksjoneel. Foar it nimmen fan it abonnemint sjoch ûnder Abonnemint.

Losse nûmers binne te keap by de boekhannel en kinne ek besteld wurde, sjoch dêrfoar ek it mailadres ûnder Abonnemint.

Ynhâld ensafh nû. 7 yn print

3 Redaksjoneel
Dirk van der Veen
4 Semper Avanti (proaza)
Froukje Sijtsma
10 ‘It libben is gaos. Ga-os!’ (Besprek fan It libben fan in oar fan Jetske Bilker)
Anne Feddema
16 Atteljee werklikheid (poëzy)
Neeltje Bonnema
17 Frou yn Varanasi (poëzy)
Bert Bakker
18 In grand seigneur (proaza)
(oersetting: Baukje Stavinga)
Geart Tigchelaar
21 In grutte man yn in lyts boekje (besprek fan Grutte Pier fan Ate Grypstra)
Jetze de Vries
23 Liet (poëzy)
Edwin de Groot
24 Ienris útsprutsen fljocht it wurd ûnwerstelber (poëzy)
25 Watst weilitte kinst, útfine (poëzy)
Harmen Hospes
26 De trúk (proaza)
John Bosma
36 Norman Rockwell’s Hûn (tekening)
Nyk de Vries
37 James Dean (proaza)
Reinold van Oevering
38 In bysûnder rêstige jierwiksel (proaza)
Lin Bu
44 op mysels yn myn lytse klûs (poëzy)
(oersetting: Piter Boersma)
Janneke Spoelstra
45 ‘De mist dript del fan beam en sket’ (Besprek Samle fersen fan Pyt van der Burg)
Hein Jaap Hilarides
50 De feugeltrain tema’s (poëzy)
Jacob en Wilhelm Grimm
55 Raaplokje (proaza)
(oersetting: Anne Tjerk Popkema)
Anne Feddema
59 De tiid hâldt skoft (proaza)
Geart Tigchelaar
61 The next level (proaza)

Redaksjoneel

Dit is it lêste nûmer fan 2012.… Lês fierder

André Looijenga

Foaropwurd 82: ferskaat

logo.ensafh

De lêste tongersdei fan jannewaris is Gedichtedei. De Fryske literatuer hat grif wolris in mindere 31 jannewaris meimakke as juster: twa wichtige nije dichtbondels binne útkommen, en de jûns hiene wy fan Ensafh by Vellinga yn Snits it hûs fol mei de Grutte Gedichtejûn. In wûnder ferskaat en in tige slagge jûn.

Ensafh is in literêr tydskrift fan it ferskaat. Mei in positive betsjutting fansels: net in beiert fan doch-mar-wat dêr’t de grutste ropper boppedriuwt, mar in medium dat útienrinnende stimmen in plak jaan wol. Mei dêrby it betingst ‘yn it Frysk of in Fryske streektaal’. Lûden dus dy’t net in soad heard, en fierste min lêzen wurde.… Lês fierder