It Fryske literêre fjild?

logo.ensafh

Stean my ta om hjir wat krityske kanttekeningen by te meitsjen. Benammen de sin ‘… dêr’t se yn it Fryske literêre fjild algemien as ekspert yn jilde” ropt oan dizze kant wat fragen op. It Fryske literêre fjild? Wêr fyn ik dat? Koördinaten graach. Algemien? Wa binne dat? Ekspert? Wa bepaalt dat?

Lês fierder by Cornelis van der Wal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *