Richard Brautigan, Piter Boersma

‘Ah, grutte ferwachtings!’ / ‘Ah, great expectations!’

logo.ensafh

 

‘Ah, grutte ferwachtings!’ ‘Ah, grutte ferwachtings!’ Flip mei it op syn minst graach trije of fjouwer kear sizze as er mei guon praat. Hy is tolve. Gjinien wit wêr’t er it oer hat as er it seit. Soms fiele lju har der ûngemaklik by. (oersetting: Piter Boersma) ‘Ah, great expectations!’ Sam likes to say, ‘Ah, great expectations!’ At least three or four times in every conversation. He is twelve years old. Nobody knows what he is talking about when he says it. Sometimes it makes people feel uncomfortable.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *