tekst foarside 28ix2007

logo.ensafh

Wolkom by it fernijde Farsk. Fanôf no fine jo op ’e foarside wer grut de ynhâldsopjefte fan it nijste nûmer. Allinne, dizze kear noch eefkes net. Farsk 100 is oars.

Ekstra ynformaasje oer de priisfraach yn Farsk 100 fine jo hjir.
 
** Erratum: Spitigernôch hat der yn Farsk 100 in setduveltsje oan it wurk west, dêrtroch is de lêste strofe fan it fers De moanne laket sêft fan Melvin van Eldik printe ûnder it fers Testflecht fan Elmar Kuiper.

Farsk 101 ferskynt gewoan online, op dizze website, op 12 oktober 2007.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *