Irene Bal, Jacobus Q Smink

Irene Bal: twa gedichten

logo.ensafh

 

Kaap de goede hoop Ik hoopje dat ’k altyd fan dy hâld lykas do fan my doe’t lucht en licht, wy in iglo wiene tsjinoer de kjeld. Doe ’t sûnder fêst te rinnen, dyn hannen de kaap rûnen en ik nei eefkes gicheljen ferstomme. * Kaap de goede hoop Ik hoop dat ik altijd van je houd zoals jij van mij toen lucht en licht, wij een iglo waren tegen de kou. Toen zonder vast te lopen, je handen de kaap rondden en ik na even giechelen verstomde. De pit Stroeve tosken wrotte troch de bekjelûker oant de pit dêr’t … Lês fierder