Utslach gévisme-wedstryd

logo.ensafh

Op de oergong fan 2011 nei 2012 hat Taalburo Popkema in nije wedstryd útskreaun, ditkear om it moaiste gévisme te finen: in Frysk neologisme (in nij foarme wurd) dat wat al te geef is omreden fan it mar net Hollânsk of Ingelsk lykjen en dat yn syn geefheid de begryplikens frijwat opkeart. Mei om’t de Ljouwerter Courant der yn in stik fan Fedde Dykstra omtinken oan jûn hat, binne der moai wat ynstjoerings kaam!
Fansels wiene der de ‘klassikers’: deldonderdoekje (parasjute), nútsjesmoar (pindakaas) en leechbydegrûnfrette (picknicke). Mar nije ynstjoerings wiene der ek by ’t soad: skodde molke (milkshake), kompakt skiif (cd), ûnthâldstokje (memory stick), tsjetterje/tsjotterje (twitterje), tsjilredens (skeelers) en it alderaardichste snoadfoan (smartphone). De wedstryd hie ek ynternasjonale diminsjes, want út Kanada wei waard ynstjoerd: spamje (spam omstjoere), wat kenlik brûkt wurdt troch deselde persoan dy’t in konsertfleugel as ‘ wjuk’ omskriuwt. It alderûnbegryplikste gévisme moat wol wêze ‘ triem’ (kompûterbestân), dêr’t ik mysels yn it ferline ek al wakker om besaud ha. Ek de literatuer is in sneupgroppe (Fundgrube) foar gévismen: Sjieuwe Borger komt yn It ferrin fan de tiid mei in ‘ skerteldûnseresse’ op ’e lapen. En yn Hanneke de Jong har De lêste brief hat personaazje Berber it om de ‘jouwerkletter’ (haverklap) oer ’ sjoddy’, wat de Fryske wjergader is fan ‘See you!’ Dat bylket en heart wakker Frysk, mar is sûnder kontekst folslein ûnbegryplik. Om’t it lykwols ek in Hollânske wjergader hat (‘ Zie je!’ ) hat it alle kâns om ek yn it Frysk húsriem te wurden. Hanneke de Jong is dêrmei de winner fan de gévisme-wedstryd – lokwinske! En oer de útslach mei omraken korrespondearre wurde – graach sels!
Sjoddy!

Boarne: Taalburo Popkema