31-01-12 De romans fan Koos Tiemersma

logo.ensafh

Bibleteek It Hearrenfean, oanfang 20:00 oere

Dien wurk

Besprek fan de fiif romans fan Koos Tiemersma

Yn 2000 wûn Koos Tiemersma in Rely Jorritsmapriis mei syn ferhaal ‘Job, in alter’, it startsein fan in suksesfolle literêre karriêre. Der ferskynden fiif titels: De ljedder 2002, De mjitte 2004, It liet fan de ibis 2006, Mindgames 2007 en Under wetter 2009. Doe hâlde Tiemersma der earst mei op; syn doel is om twatalich fierder te gean.
Is it mooglik om in syntetysk oardiel te jaan oer de fiif proazawurken fan Tiemersma? Wat is de ûntjouwing yn styl en tematyk? Binne der weromkommende tema’s en motiven? Is Tiemersma in ferteller of in literêre konstrukteur? Wat foar ‘boadskip’ wol Tiemersma eventueel útdrage? In oare ynfalshoeke kin de resepsje wêze fan syn wurk: resinsjes, tal ferkochte boeken, útlieningen yn de bibleteken. Dit is ek in nijsgjirrich punt, mar ús foarkar giet út nei de ynhâld fan de wurken sels.