Pieter Yedema

trajekt Warkum — Boalsert

logo.ensafh
Trajekt 7

Reiden sjocht de rider net stean
Lang en folle is syn blik foardel
Iis sjocht er redens fan syn maten
Fier it Sibearysk mearke de stêd.

Roeiers binne ûnderweis
Silers, swimmers, bern op planken
Ynpakt fan de folle reidbosken
Moudewolkens hingje oer de merkestêd.

Rydboskjend stean minsken yn ’e wâl
Hiel it ein troch Parregea
Toppen reid waaie prikjes út
Boatsjes sliepe mank de skossen.

Tydromte autodyk op stêd oan
Winteling fan tuorren sjoch ik wer
Tinkend oan Boalsert ûnder stoom
Skrast in peloton op ’e bolwurken ôf.

By de herberch dêr’t ik dûnsjen learde
Giet it lofts oerside stap en slút
Sinne blikkeret op ’e swurden;
Jeen as earste by de Blauwpoarte
Rinkelet mei de ploech foarby de stien
Stien foar harren dy’t dêr foelen.
 
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *