Cornelis van der Wal

Harmen Sytstra draacht foar

logo.ensafh

Harmen Sytstra draacht de earste strofe fan syn gedicht ‘Spreek je boers tegen je kinders?!’ foar.