09-11-13 Sutelaksje Bitgum | Bitgummole

logo.ensafh

Lit se dêr yn Ljouwert marris mei it wetter foar de dokter komme en tajaan dat de sutelaksje ôfskaffe net it meast handige beslút west hat. Sutelje is noch altyd de meast effektive wize om boeken oan de man/frou te krijen.

Sjoch foar mear ynfo hjir en hjir

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *