Boe! tsjin de Fryske Akademy

logo.ensafh

It is net te leauwen wat in pear mislearre terpbazen ferbûn oan it allyksa mislearre snurkynstitút dat giet ûnder de namme De Fryske Akademy mient úthelje te kinnen mei it Frysk. Yn de echte, werklike wittenskip dat der in grutte protestaksje west hat tsjin harren ûnsillige plannen. Mei mear as hûndert stipers fan kwizekwânsje, oeral wei. Fan A oant Z – ik kom hjir de alfabetisearders yn ’e mjitte mei in fersliten útdrukking dy’t se begripe en dy’t se net op ’e doele bringt – is it Doelestrjittefolkje alsa sa klear as in klûntsje ferdútst hoesa net, wêrom net en omdat net.

Lês fierder by Abe de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *