Hakan Jörder

Leeljeblau

logo.ensafh

Rika, ik sit hjir foar in skerm
dat myn gesicht blau makket
en ik freegje my ôf:
Asto hjoed no al kaam wiest,
hiest my dan om ’e tût slikke
krekt as doe mei dy toarnbeisjem?