Jelle Zwart

De wite hoed

logo.ensafh

Stil leit de wite hoed.
Dûnset, sweeft of
farkelet net fan ‘t wetter.
Hoedet gjin holle,
heint gjin gûnen
foar muzyk.
Smoarget net.

Leit op huoddeplank
en rydt sa troch de stêd.
Dêrhinne, lâns de âlve diken.
Lichtet kwier himsels
foar kreaze froulju.
Somtiden mei in glimk,
in âld en eptich minske.

In bleate holle efter it stjoer
fynt paad. De wite hoed
syn master.