De Moanne oer ‘Sineeske poëzy yn de Fryske literatuer’

logo.ensafh

Mei de blomlêzing Liet fan it fjild foeget Piter Boersma in moaie leat ta oan it korpus fan ferfryske Sineeske poëzij. Yn in wiidweidich en ynformatyf neiwurd wurdt in yngeande ferantwurding jûn oer syn leafde foar de Sineeske poëzij en de kritearia foar syn kar fan fyftich gedichten op basis fan W.L. Idema syn blomlêzing Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. Boersma sketst hoe’t hy op jonge leeftiid fia Slauerhoff syn Verzamelde gedichten yn ’e kunde kaam mei de Sineeske poëzij. In tal gedichten fan Bay Juyi sa’t dy troch Slauerhoff oerset wienen, waarden foar him in oantrún om him fierder en djipper yn de Sineeske poëzy te bejaan.

Lês fierder by de Moanne (Eeltsje Hettinga)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *