Blog Ferdinand de Jong: Keunst dêr’t je om laitsje kinne

logo.ensafh

It komt net sa faak foar dat ik lûdop laitsje moat as ik nei in skilderij stean te sjen. Hjoed is it my in kear as wat oerkaam. Op dizze tropyske tredde krystdei kaam de frou mei in tige goed idee om de middei oan te besteegjen, in tentoanstelling yn in museum yn Hurderwyk. Sjoch, dat hat twa foardielen, je kinne in lekker eintsje autoride, lit dat no ien fan myn hobbys wêze, boppedat dogge je wat kultureels en dat stiet fansels tige goed op jo CV as Fryske skriuwer.*kuch*

Lês en sjoch fierder by Ferdinand de Jong

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *