Blog Wokke de Ruiter: Wedstrydsje

logo.ensafh

Boppe op `e kreake sit in lyts jonkje neist in heech tsjerkerút.
Mei it fingerke kin er krekt by it boppeste kezyn komme. De iene drip nei de oare rint dan mei faasje nei ûnderen.

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *