Blog Wokke de Ruiter: Net te swier en net te licht

logo.ensafh

Binne jo ek tsjerksk?” freget de frou. Ik sit neist har yn in grôtfolle wachtkeamer.
“Hoe sa?” freegje ik.

“Ik bin siikjend. No ik âlder wurd wol ik earne by heare. Ik bin alle tsjerken yn dizze omkriten al bylâns west. De iene dûmny seit dit en de oare seit dat. Se binne allegearre oars. De iene is my te swier en de oare te licht.”

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *