Blog Wokke de Ruiter: Selsredsumens

logo.ensafh

“Jimme kinne gjin help fan de gemeente krije.” seit de jonge man. We hawwe besite fan de Meitinker.
In aardige jonge hear, neat mis mei. Nei in pear besiten komt hy mei in einbeslùt.

“Jimme hawwe tefolle ynkommen en dertroch falle jimme bûten de boat.” en docht de learen tas ticht. “As jimme gjin sparrekken hân hiene dan wie it goed kart.”

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *