Blog Daam de Vries: Praat út in hynstekop

logo.ensafh

Jan Terlouw hie juster in aardich taspraakje. It liket my ek in noflik man ta (syn partij is ûnderwilens folslein ûntspoard, dat tersijde). Boppedat ha ik alris in boek fan him úttikke. Dat soe de jeugd fan tsjintwurdich wolris efkes lêze kinne want foar’t wy der erch yn hawwe is dat wer slim aktueel.

Lês fierder by Daam

1 reaksje op “Blog Daam de Vries: Praat út in hynstekop

  1. Leave man, Terlouw. Froulju dy ‘t gûle.
    Hooplik rekket it by mear in snaar. En net allinne as Krystkaartsjes op hûnderttûzenen apps ‘s.
    Mar sil op foarhân net slagje by krekt de dôven en dôfhûdigen. Dêr is mear foar nedich as djippe humaniteit en sêftmoedigens: it âlde. mar tige aktuele kalvinistyske begryp ‘Tucht en de roede’, dy ‘t net sparre wurde mei. Út leafde foar de maatskippij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *