Tekst lêzing Tineke Steenmeijer foar it Obe Postma Selskip 14-03-17

logo.ensafh

Achte bestjoer, achte útjouster, achte oanwêzigen.
Net faak haw ik my nei it setten fan de lêste punt fan in tekst sa ferromme field as doe’t ik it typoskript fan de libbensskets fan Postma ôf hie. Mear ferromme, omdat it kerwei berêden wie lykwols as tefreden oer it resultaat, mar dêr moatte oaren letter mar wat fan sizze.

Lês fierder by it Obe Postma Selskip (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *