Blog Jaap Slager: Haadstik ien: Lytse Pier

logo.ensafh

Ik wit noch hoe âld oft ik wie doe’t ik foar it earst oer him hearde. Dus dat moat yn ’e sechstiger jierren west hawwe.
Master fertelde langer ferhalen oer Grutte Pier. Wy harken mei sân pear earen. De oare jonges út ’e klasse seagen altemets mei skeane eagen nei my. Ik hie wol in idee wêrom oft dat wie. It hie eigenskip dat soks kaam om’t ús heit goed twa meter meat en hast trijehûndert pûn woech.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *