Blog Wokke de Ruiter: Mienskipsjild

logo.ensafh

Mei ik wol neist jo sitte?” freget se en lûkt in stoel derby. De rollator wurdt neist har set.

“Ha jo noch net san ding?” seit se. “Hja hawwe hjirre allegearre san apparaat. Dy jinge dy dat ùtfûn hat moat wol stjonkend ryk wurden wêze.” seit se snuvend.

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *