Blog Nadie Hania: Gefoelens

logo.ensafh

Ik dûnse ôfrûne sneon mei myn freondinne Tryn op in feestje dat tsien kear aardiger blykte te wêzen dan wy tochten. Der spile in bandsje en der wiene leuke, jonges en Tryn en ik sluerken tegearre der yn om. Wy goaiden ús holle nei efteren, skodden mei ús bilwurk en wy laken in soad en hurd.

Lês fierder by Nadie Hania

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *