Ruurdtsje de Haan

Sjoch yn de kom

logo.ensafh

Hoe fertekent ljocht de tiid,
sjonge fûgels in moarnsliet,
falle beammen yn in puozze
yn wiffe rûndels, sa as sy
garje harren ringen? De moanne
bliuwt allyk. It wetter wurdt wei
as twivel by it ljocht fan de sinne.
Ik doch it yn in kom,
skyn.

By Modderplas, M.C. Escher

Modderplas

Modderplas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *