Piter Boersma

Redaksjoneel + Ynhâld Ensafh 1, 2019

logo.ensafh

Redaksjoneel

Dit earste nûmer fan 2019 stiet in artikel yn dat yn omfang alle oare bydragen fier oertreft. It is dêrom achter yn it nûmer pleatst sadat de gedichten, in ferhaal en in essee earst de romte krije dy’t se fertsjinje.

Oppewal oer Swallows and Floating Horses
It bedoelde artikel, fan de hân fan Teake Oppewal, is in wiidweidige, yngeande, mar tagelyk yn syn ûnderdielen ek kompakte resinsje fan it boek Swallows and Floating Horses, in grutte Ingelsktalige blomlêzing fan de Fryske literatuer. It boek is in wichtige útjefte, Oppewal syn artikel is dêrby sawol as resinsje as yntroduksje tige fan belang.

Smink
It nûmer iepenet mei acht gedichten fan Jacobus Q. Smink. Smink skriuwt op ’t heden omraak. It giet yn de gedichten om in persoanlike tematyk dy’t er op syn fertroude wize yn eigensinnige, dreaune en direkte poëzy ferwurket.

Lês hjir fierder (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *