Neikommen Teleks: Petear mei Pier Boorsma

logo.ensafh

,,Jo moatte josels eare”, laket er, ,,mar it is in kadootsje fan de útjouwer.” Al mear as fyftich jier is de yn Snits berne dichter aktyf. Boorsma wie yn 1969 mei-oprjochter fan it blêd Sonde en wie belutsen by Operaesje Fers, de dichterstillefoan. De lêste jierren set er him yn foar Sis Tsiis, de aksjegroep dy’t opkomt foar goed ûnderwiis yn it Frysk foar alle bern yn Fryslân.

Lês fierder by it Friesch Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *