Blog Daam de Vries: ‘Ik heb geen indicatie…’

logo.ensafh

Wy hawwe in kostlike reis efter de rêch. In loopke fan 400 km. De earste 200 km yn in bestelbus, de twadde 200 km yn in bestelbus en op in trekker.

Alles wie tige goed taret. Ik hie bygelyks twa brillen by my, in potlead, twa pennen, in liter wetter, krintepofkes en in doaske brânhoutsjes. Want jo sille altyd sjen dat healwei sa’n reis de fjoeroanstekker leech is en dan ha jo in grut probleem. Fierder wie ik wapena mei in rûtebeskriuwing fan 21 kantsjes A4, fytsrûte. Want jo kinne wol kieze foar ‘snelwegen vermijden’ mar dan stjoere se jo likegoed allerhanne diken op dêr’t gjin trekkers komme meie.

Lês fierder by Daam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *