Blog Jaap Slager: Tatoeaazjes en polityk

logo.ensafh

Dizze jonge ferpartet it minskdom yn twa groepen. “Net botte nuansjearre,” soe ús Rink skreaun hawwe, “mar wol oersichtlik.”
De iene groep is slij nei tatoeaazjes en lit him witwêr teheisterje. De oare groep mei tatoeaazjes beslist net lije, dy lju kinne se net sjen al is it noch sa – hja hawwe it efter de earmtakken, harren tatoeaazje. Of op ´e rêch, of yn ´e nekke, of… witwêr salang´t se harsels mar net oan dy griemerij steure hoege.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *