Aginda 14-09-19: Jubileum FLMD

logo.ensafh

Jubileum FLMD

Hjoed 10 septimber is it 60 jier ferlyn dat de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) oprjochte waard. Yn 2002 is stifting FLMD mei twa oare ynstellings fierder gien as it hjoeddeistige Tresoar.

It bestjoer fan de stifting FLMD nûget jo fan herten út om it 60-jierrich jubileum feestlik mei harren te fieren op sneontemiddei 14 septimber fan 15.00 oant 18.30 oere yn Tresoar.

Programma
15.00 oere – ynrin mei kofje en tee
15.30 oere – wolkom troch foarsitter Willem Verf
15.35 oere – FLMD oant en mei 2002, troch Tineke Steenmeijer–Wielenga
15.50 oere – gedichten en sang Elise Westerhof
16.05 oere – oanbieding Frysk literêr presintsje oan in tal 60-jierrigen
16.15 oere – Frysktalige poetry slam, in priuwke
16.45 oere – Fryske literatuer binnen Tresoar troch Bert Looper
17.00 oere – neisit mei in hapke en in drankje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *