Taspraak Abe de Vries by Iepening tentoanstelling ‘Foarútgong’ oer Waling Dykstra

logo.ensafh

‘Op ‘e tentoanstelling te Ljouwert haw ik ienkear west’, skreau Waling Dykstra op 30 augustus 1877 oan dûmnysdochter Geertrui Jentink út Nijlân. ‘Dêr is mear te sjen as âlde fodden en stikkene pannen. Ik ha yn ‘t sin om der noch ris hinne. As ‘k der in ferslach fan skriuwe soe, moast ik der nou en dan ris komme kinne, en dêrta wenje ‘k der te fier ôf. Ik haw eigentlik dat plan al farre litten, ek al om ‘t alle oare kranten in ferslach jouwe. Nou tink ik der al oer om dêr by’ t winter wat fan op te snijen, as ‘t my slagje wol om ‘t yn in goede foarm te jitten.’

Lês fierder by Abe de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *