Aginda 03-10-2019: Boekoanbieding karlêzing Waling Dykstra

logo.ensafh

Abe de Vries en Goffe Jensma jouwe beide in lêzing oer Waling Dykstra. Abe sil wat fertelle oer it troch him gearstalde boek: ‘Waling Dykstra, duvelskeunstner. Gedicht.’ Goffe Jensma sil ús besykje te oertsjûgjen wêrom’t ‘Waling-om’ sa’n grutte ynfloed hie en wêrom it ús yn dizze tiid noch altyd wat seit.
It earste eksimplaar fan it boek sil yn ûntfangst naam wurde troch Philippus Breuker.

Dizze aktiviteit is ûnderdiel fan de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’.

Tekst: Tresoar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *