Blog Daam de Vries: Feestlik fierder

logo.ensafh

It wie wol wer in moaie wike mei allerhande heuchlik nijs. It iene wat feestliker as it oare mar troch de bank nommen skarrelje wy stadich de goede kant út.

Feestbeesten as wy binne is der samar ynienen yn de neisleep fan it kulturele feest fan okkerlêsten in folslein nije tradysje ûntstien. Ik hoech fansels net út te lizzen wat dy tradysje is want dat wit elk dy’t himsels de Fryske identiteit tadichtet.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *