Teleks: Trije publikaasjes fan Waling Dykstra

logo.ensafh

Op Sirkwy binne no priuwkes te lêzen út trije publikaasjes fan Waling Dykstra: Doaitse mei de Noardske balke (printinge 1853), It heamiel by Gealeboer (printinge 1854) en De silveren rinkelbel (printinge 1866). De publikaasjes wurde digitaal oanbean op Delpher, mar binne no foar in lyts part ek te lêzen op Sirkwy.

Lês fierder by Sirkwy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *