Blog Abe de Vries: Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

logo.ensafh

Wy kenne it noch út de skiednisboeken: it romrofte ‘Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse’. Oprjuchte yn 1844 troch Tiede Dykstra, Harmen Sytstra, Jacobus van Loon en in hantsjefol oare entûsjastelingen foar Fryske taal en kultuer. Al gau koartwei it ‘Frysk Selskip’ neamd, letter ek wol it ‘Ald Selskip’. It hat fan ûntwittend grut belang west foar it behâld en de fersprieding fan it Frysk en Fryske literatuer, foaral yn de njoggentjinde ieu. En – hoe is ‘t mooglik – it bestiet noch hieltyd!

Lês fierder by Abe de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *