Kollum Aant Mulder: Leauwe oan Sinteklaas:

logo.ensafh

Leauwe oan Sinteklaas, dat dogge we fan ’t jier noch en dan hâldt it op. Wy dogge dat sa, om’t de lytste pake- en beppesizzer no noch leaut en neffens de heit en de mem it oare jier net mear. De bernsbern fan ús binne sûnt se it har heuge kinne fan betinken dat de echte Sinteklaas yn Balk oankomt. Sy ha oant no ta net in yntocht oerslein. Sy fine it prachtich sa’t Sinteklaas mei syn swarte piten oanfarren komt. Hoe’t er dêrnei alle tiid nimt om de lange rige fan âlden en bern bylâns te rinnen, fine se hast noch moaier. Dat er ûnderwilens foar elkenien in aardich wurdsje hat en dat de piten foarút drave of omhingjen bliuwe en rynsk pipernuten útdiele, dêr giet it de bern fansels benammen om.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *